Θεός, άνθρωπος, ζώο

Διάλεξε επίπεδο

εύκολο μεσαίο δύσκολο

God, Man, Animal

Select a level

easy medium hard

Γνώριζες ότι...

η ζωφόρος είχε 115 λίθους, συνολικό μήκος 160 μέτρα, απεικόνιζε 378 ανθρώπινες και θεϊκές μορφές και περισσότερα από 200 ζώα;

Παρατήρησε τον τρόπο που οι καλλιτέχνες ζωντανεύουν τις μορφές και τους δίνουν κίνηση. Πρόσεξε τη στάση του σώματός τους, τις εκφράσεις των προσώπων τους, την κίνηση του κεφαλιού τους, τις λεπτομέρειες στα ρούχα και στα όπλα τους, καθώς και στα τελετουργικά αγγεία που κρατάνε.

Θνητοί και θεοί, αθλητές και ιππείς, άρχοντες και ιερείς, άντρες, γυναίκες και παιδιά, άλογα και ζώα για θυσία, απεικονίζονται σε μια τέλεια αρμονία!

Did you know that...

the frieze had 115 blocks, a total length of 160 meters, depicted 378 human and divine figures and more than 200 animals?

Notice the way the artists bring the figures to life creating the impression of motion. Observe the posture of their bodies, the expressions on their faces, the movement of their heads, the details in their clothing and weapons and the ritual vessels they hold.

Mortals and gods, athletes and horsemen, nobles and priests, men, women and children, horses and sacrificial animals, are depicted in perfect harmony!

Παίξε με τις μορφές και...στο σπίτι

Τύπωσε τις σελίδες και κόψε τις κάρτες. Θα σχηματιστούν 16 ζευγάρια με μορφές από τη ζωφόρο. Μπορείς, εάν θέλεις, να κολλήσεις τις κάρτες σε χοντρό χαρτόνι. Παίξε το παιχνίδι μόνος ή με τους φίλους σου και βελτίωσε τη μνήμη και την παρατηρητικότητά σου.


Υλικό για το σπίτι

στην τάξη

Τυπώστε το επιτραπέζιο, βρείτε πιόνια και ζάρι ή φτιάξτε τα δικά σας. Αφού διαβάσετε τις οδηγίες, χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα συμμετέχει με το πιόνι της στην πομπή των Παναθηναίων για να τιμήσει τη θεά Αθηνά. Παίξτε και απολαύστε τη διαδρομή σας από τον Κεραμεικό στην Ακρόπολη!


Υλικό για την τάξη

You can also play with the figures...at home

Print the pages and cut out the cards. 16 pairs will be formed with figures from the frieze. If you wish, you can glue the cards on thick cardboard. Play the game alone or with your friends and improve your memory and observation skills.


Download home activity

in class

Print the board game, find pawns and dice or make your own. After reading the instructions, divide into groups. Each group participates with its pawn in the Panathenaic procession to honour the goddess Athena. Play and enjoy your journey from Kerameikos to the Acropolis!


Download class activity